Marine Insurance

Marine Insurance

Sjøforsikring

Bistand ved skadeoppgjør, vilkårsfortolkning og vilkårsutarbeidelse

Fender Claims besitter bred kompetanse om generell forsikringsrett, og da særlig marine forsikringer. Vi bistår i (rettslige), spørsmål som oppstår i forbindelse med ordinære forsikringsoppgjør, men yter også bistand ved utarbeidelse av forsikringsvilkår mv.